VERKLARING RECLAMEHEKKEN.NL B.V. INGEVOLGE DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Reclamehekken.nl B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Reclamehekken.nl B.V. mee wordt omgegaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. Reclamehekken.nl B.V. behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Reclamehekken.nl B.V. inzake privacy, zal er hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

 1. Persoonsgegevens verwerkt door Reclamehekken.nl B.V.

Reclamehekken.nl B.V. verwerkt persoonsgegevens die aan Reclamehekken.nl B.V. zijn verstrekt door u als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier, wederpartij of sollicitant van Reclamehekken.nl B.V. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Reclamehekken.nl B.V. gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling/uitvoering van een order of opdracht;
 • contactgegevens zoals ingevuld op de website van Reclamehekken.nl B.V., www.reclamehekken.nl

 

Onder contactgegevens wordt verstaan:

 • contactgegevens verstrekt tijdens telefoongesprekken, acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.
 • uw voor- en achternaam;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.
 1. Doel van de verwerking

Reclamehekken.nl B.V. verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u Reclamehekken.nl B.V. opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze producten/diensten.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt of kunnen zij worden gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen), in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

 1. Bewaartermijnen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

 1. Rechten van betrokkenen

Een ieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Reclamehekken.nl B.V. Ook heeft een ieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Reclamehekken.nl B.V. zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@reclamehekken.nl

Indien u vindt dat Reclamehekken.nl B.V. niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Reclamehekken.nl B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Reclamehekken.nl B.V. organisatorische maatregelen neemt door de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Reclamehekken.nl op.

 1. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is Reclamehekken.nl B.V., gevestigd aan Weg en Land 8, 2661 DB te Bergschenhoek. U kunt ons bereiken op 085-3037835 of middels een e-mail aan: info@reclamehekken.nl